Esta política aplícase aos tratamentos de datos realizados no sitio web, con excepción dos derivados do uso de cookies (o usuario pode consultar a nosa política de cookies se desexa máis información a este respecto).

1. Responsable do tratamento

O responsable do tratamento é Bodegas Marqués de Vizhoja, S.A.U., co CIF A36655025 e enderezo en Finca La Moreira s/n, 36438 Pontevedra (España).

2. Finalidades e bases xurídicas do tratamento

Bodegas Marqués de Vizhoja, S.A.U. tratará os datos persoais dos usuarios do sitio web para as seguintes finalidades:

a) Para xestionar o rexistro de usuarios.

A base xurídica que lexitima este tratamento é a execución do contrato entre o usuario e Bodegas Marqués de Vizhoja, S.A.U. que implica a súa condición de usuario rexistrado.

b) Para atender e xestionar as compras realizadas na tenda online.

A base xurídica que lexitima este tratamento é a execución do contrato de compravenda entre o usuario (cliente) e Bodegas Marqués de Vizhoja, S.A.U.

c) Para o envío da newsletter.

A base xurídica que lexitima este tratamento é o consentimento do usuario, que poderá revogar en calquera momento se desexa deixar de recibir a newsletter.

d) Para atender as preguntas, comentarios e suxestións do usuario.

A base xurídica que lexitima este tratamento é o consentimento do usuario, que poderá revogar en calquera momento, se ben iso terá como consecuencia que non poderá ser atendido.

3. Categorías de datos

As categorías de datos persoais tratadas son as que se identifican en cada formulario e que o usuario achegue. Non se recollerá ningún outro dato persoal a menos que proporcione esta información de maneira voluntaria.

4. Prazos de conservación

Os datos conservaranse durante os prazos seguintes:

a) Xestión do rexistro de usuarios: mentres o usuario permaneza rexistrado.

b) Atención e xestión das compras realizadas na tenda online: mentres dure a relación contractual que se derive das compras.

c) Envío da newsletter: ata que o usuario se opoña ao seu envío (ou solicite a supresión dos seus datos).

d) Atención de preguntas, comentarios e suxestións: mentres os datos sexan necesarios para atender estas solicitudes e ata un ano despois de atendelas.

En todos os casos anteriores, con posterioridade ao período indicado, os datos conservaranse á disposición de xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as administracións públicas competentes, para atender posibles responsabilidades derivadas do tratamento durante o prazo de prescrición das mesmas.

5. Destinatarios

No marco das finalidades descritas nesta política, Bodegas Marqués de Vizhoja, S.A.U. comunicará os datos a:

Provedores e colaboradores de servizos de transporte para a entrega dos produtos comprados na tenda.

Provedores de servizos de tecnoloxías da información (por exemplo, para o envío de emails).

Autoridades públicas en cumprimento de obrigas legais (por exemplo, obrigas tributarias).

6. Transferencias a terceiros países

Bodegas Marqués de Vizhoja, S.A.U. non realiza transferencias a terceiros países.

7. Dereitos dos interesados

Os usuarios teñen os seguintes dereitos: acceso aos datos persoais, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición ao tratamento, portabilidade dos datos e, cando o tratamento se base no consentimento, o dereito a retiralo en calquera momento. Os usuarios poderán encontrar máis información sobre estes dereitos aquí.

Os usuarios poderán exercitar estes dereitos, identificándose debidamente, dirixíndose por vía postal a Finca La Moreira s/n, 36438 Pontevedra (España) ou por vía electrónica a marquesdevizhoja@marquesdevizhoja.com.

Os usuarios que consideren vulnerados os seus dereitos poderán presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Bodegas Marqués de Vizhoja S.A.U-  atópase adherida ao Código de Conduta de Protección de Datos na Actividade Publicitaria de AUTOCONTROL, acreditado pola Axencia Española de Protección de Datos e, polo tanto, está vinculada ao seu sistema extraxudicial de tramitación de reclamacións cando estean relacionadas coa protección de datos e publicidade, dispoñible para os interesados no sitio web www.autocontrol.es